โปรดเกล้าฯ พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560

กรุงเทพฯ 7 ต.ค. – มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 ลงในพระราชกิจจานุเบกษา โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป กฎหมายฉบับนี้เป็น 1 ใน 4 กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่มีความสำคัญต่อการเลือกตั้ง โดยมีเนื้อหา ให้ตัวบุคคลมีเสรีภาพในการจัดตั้งพรรคการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งอย่างน้อย
ต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการบริหารพรรคการเมือง ที่ต้องกำหนดให้เป็นไปโดยเปิดเผย ตรวจสอบได้ เปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง ในการกำหนดนโยบายและการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง รวมถึงมาตรการให้สามารถดำเนินการโดยอิสระไม่ถูกครอบงำ หรือชี้นำโดยบุคคล ซึ่งมิได้เป็นสมาชิกของพรรคการเมือง รวมทั้งต้องมีมาตรการกำกับดูแลไม่ให้สมาชิกพรรคการเมืองกระทำการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง จึงสมควรกำหนดวิธีการจัดตั้งพรรคการเมือง และการดำเนินกิจการของพรรคการเมือง ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

โดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 4 ฉบับสำคัญที่มีความจำเป็นต้องประกาศใช้ก่อนที่มีการประกาศวันเลือกตั้งได้ประกาศในราชกิจจานุเษกษาแล้ว 2 ฉบับ คือ พ.ร.บ.คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ร.บ.ว่าด้วยพรรคการเมือง ส่วนอีก 2 ฉบับ คือ ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. และ พ.ร.บ.การเลือกตั้ง ส.ส. กำลังอยู่ในระหว่างการร่างของกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ โดยมีกำหนดส่งให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาในปลายเดือนพฤศจิกายนนี้.

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก สำนักข่าวไทย.